Diagnostyka psychologiczna osobowości i zaburzeń psychicznych

Diagnostyka przeprowadzana jest w oparciu o wystandaryzowany i znormalizowany w warunkach polskich Minnesocki Wielowymiarowy Inwentarz Osobowości®– 2 – MMPI®-2 oraz poszerzony wywiad diagnostyczny.

Inwentarz składa się 567 stwierdzeń, do których badany musi się ustosunkować.

Celem badania jest:

  • ocena poziomu funkcjonowania oraz nasilenia poszczególnych cech osobowości warunkujących u osoby badanej określone sposoby przeżywania siebie, relacje interpersonalne, prezentowane zachowania oraz motywacje, a co z tego wynika próba szczegółowego zrozumienia źródeł występujących u badanego trudności,

  • wykluczenie bądź potwierdzenie prawdopodobieństwa występowania poważnych psychopatologii w postaci chorób psychicznych takich jak depresja, schizofrenia, choroba afektywna dwubiegunowa,

  • nakreślenie prognozy oraz zalecanych w przypadku określonej diagnozy oddziaływań leczniczych.

Badanie dedykowane jest dla:

  • osób borykających się zarówno z objawami układającymi się w obrazy kliniczne różnorakich zaburzeń i chorób psychicznych (zaburzenia lękowe, depresyjne, objawy paranoiczne, hipochondryczne itp), jak i osób prezentujących trudności i objawy z różnych kręgów, dotychczas niemożliwe do ujęcia w spójny obraz kliniczny,
  • osób chcących zgłębić i zrozumieć mechanizmy swojego dotychczasowego funkcjonowania, tzn. uwarunkowania preferowanych sposobów nawiązywania relacji, dokonywanych wyborów, prezentowanych motywacji i mechanizmów obronnych.

Opis badania

I etap: konsultacja psychologiczna (50 minut) mająca na celu zebranie wywiadu diagnostycznego obejmującego historię i obraz zgłaszanych trudności, historię dotychczasowego leczenia oraz informacje dotyczące rozwoju osoby badanej (historię relacji, rozwoju mechanizmów radzenia sobie itp).

II etap: badanie Minnesockim Wielowymiarowym Inwentarzem Osobowości®– 2 – MMPI®-2 (50-100min – w zależności od szybkości wypełniania kwestionariusza)

III etap: Omówienie wyników testu i odbiór opinii.

W sprawie badania proszę się kontaktować z Agnieszką Gawędą (dane w zakładce "Kontakt").