Diagnostyka psychologiczna osobowości i zaburzeń psychicznych

Diagnostyka przeprowadzana jest w oparciu o wystandaryzowany i znormalizowany w warunkach polskich Minnesocki Wielowymiarowy Inwentarz Osobowości®– 2 – MMPI®-2 oraz poszerzony wywiad diagnostyczny.

Inwentarz składa się 567 stwierdzeń, do których badany musi się ustosunkować.

Celem badania jest:

 - ocena poziomu funkcjonowania oraz nasilenia poszczególnych cech osobowości warunkujących u osoby badanej określone sposoby przeżywania siebie, relacje interpersonalne, prezentowane zachowania oraz motywacje, a co z tego wynika próba szczegółowego zrozumienia źródeł występujących u badanego trudności,

 - wykluczenie bądź potwierdzenie prawdopodobieństwa występowania poważnych psychopatologii w postaci chorób psychicznych takich jak depresja, schizofrenia, choroba afektywna dwubiegunowa,

 - nakreślenie prognozy oraz zalecanych w przypadku określonej diagnozy oddziaływań leczniczych.

Badanie dedykowane jest dla:

 - osób borykających się zarówno  z objawami układającymi się w obrazy kliniczne różnorakich zaburzeń i chorób psychicznych (zaburzenia lękowe, depresyjne, objawy paranoiczne, hipochondryczne itp), jak i osób prezentujących trudności i objawy z różnych kręgów, dotychczas niemożliwe do ujęcia w spójny obraz kliniczny,

 - osób chcących zgłębić i zrozumieć mechanizmy swojego dotychczasowego funkcjonowania, tzn. uwarunkowania preferowanych sposobów nawiązywania relacji, dokonywanych wyborów, prezentowanych motywacji i mechanizmów obronnych.

 

Opis badania

 I etap: konsultacja psychologiczna (50 minut) mająca na celu zebranie wywiadu diagnostycznego obejmującego historię i obraz zgłaszanych trudności, historię dotychczasowego leczenia oraz informacje dotyczące rozwoju osoby badanej (historię relacji, rozwoju mechanizmów radzenia sobie itp).

 II etap: badanie Minnesockim Wielowymiarowym Inwentarzem Osobowości®– 2 – MMPI®-2 (50-100min – w zależności od szybkości wypełniania kwestionariusza)

 III etap: Omówienie wyników testu i odbiór opinii.

Cennik:

- konsultacja psychologiczna (50min) i badanie testowe (50-100 min) – 400 zł,

- sporządzenie opinii i omówienie wyników  – 350zł,

- cena łączna to 750zł.

W sprawie badania proszę się kontaktować z Agnieszką Gawędą (tel. 504762772).